Gary Coleman is shorter than Yao Ming

Gary Coleman

Height: 1.4m (4.6ft)

Yao Ming

Height: 2.29m (7.5ft)